Звіт

Ляпіної Олени Олександрівни, керівника дошкільного навчального  закладу (ясел -  садка) № 130 «Казка» Запорізької міської ради

Запорізької області перед

колективом та громадськістю

за 2018-2019 навчальний рік (стаж роботи на посаді – 2 роки 2 місяці)

 

Дата: 27.05.2019р.

Відповідно до наказу МОН України від 23.03.05 р. № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічними колективами та громадськістю», з метою подальшого утвердження відкритої i демократичної державно - громадської системи сьогодні проводяться звітні збори про діяльність керівника в присутності педагогічного колективу, батьківського комітету.

Ocновні завдання сьогоднішніх зборів:

1.  Забезпечення прозорості, відкритості i демократичності управління закладом дошкільної освіти;

2. Стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником закладу відповідних  рішень у сфері управління закладом дошкільної  освіти.

Головною метою  дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

 

1.Загальна характеристика.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 130 «Казка» Запорізької міської ради Запорізької області(далі – дошкільний заклад) – навчальний комунальний заклад для дітей віком від 2 до 6(7) років, де забезпечується догляд за ними, розвиток, виховання та навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Статут ДНЗ  погоджено  Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради (наказ ДОН ЗМР від 31.10.2016 № 683 «Про  погодження статутів комунальних дошкільних закладів у  новій редакції»), затверджено рішенням Запорізької міської ради від 30.11.2016 №36 п.1.13 «Про затвердження статутів  дошкільних навчальних закладів, розміщених в Олександрівськом районі, у новій редакції». Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 23.01.2017 р.(дата первинної реєстрації  27.11. 2003 року). ДНЗ № 130 є юридичною особою, яку включено до ЄДРПОУ, ідентифікаційний   код 26470039. Вид діяльності за КВЕД – 2010: «85.10 Дошкільна освіта».

Директор: Ляпіна Олена Олександрівна, повна вища освіта, педагогічний стаж - 29р., на посаді – 2 роки 2 міс.

Дошкільний заклад, створює умови для здобуття дошкільної освіти на рівні державних стандартів. Керуючись Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту».28 вересня 2017 року набув чинності Закон України «Про освіту» № 2145-VІІІ, прийнятий Верховною Радою України 5 вересня та схвалений Президентом України 26 вересня. Одним із базових принципів Нової української школи є уявлення про безперервність освіти. Це означає, що процес виховання, навчання та формування особистості починається відразу від народження і триває пожиттєво. Водночас, держава визнає, що базовими етапами фізичного, психічного та соціального становлення особистості дитини є вік немовляти (до року), ранній вік (1-3 роки), передшкільний вік (3-6/7 років).

Саме тому дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Держава при цьому визнає пріоритетність дошкільної освіти та забезпечує умови для її здобуття. Відповідно до вимог нового ЗУ «Про освіту» дошкільний заклад має задовольняти потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти; забезпечувати відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти; створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечувати їх дотримання.

Заклад  дошкільної освіти розраховано на 9  вікових груп. У закладі функціонують 8  груп: 2 групи для дітей раннього віку, 6 груп  для дітей  дошкільного віку. Дошкільний заклад розраховано на 134 місць. Наповнюваність груп дітьми складає 213  осіб:

раннього віку – 44 осіб;

дошкільного віку  - 169 осіб.

В закладі дошкільної освіти виховуються діти з багатодітних  сімей – 6; 2 дитини  із малозабезпечених сімей, 10 дітей  із сімей, які мають  статус учасників  бойових дій.

Заклад  дошкільної  освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем,  вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. 2 групи функціонують  у 10,5 – годинному режимі, 6 груп  - в 12-годинному режимі. Навчання, виховання та спілкування  дітей і дорослих  проводиться  російською мовою, визначеною за заявами батьків.

 

2.Кадрове забезпечення.

У 2019-2020 навчальному році трудовий колектив налічував 42 особи.

Освітній  процес у закладі дошкільної освіти забезпечують 21 педагогів, у тому числі  практичний психолог, 2 музичних керівника, інструктор з фізичної культури, 15 вихователів, 1– вихователь-методист. З них 14  мають повну вищу освіту, 7 – неповна вища освіта.

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

вища категорія

спеціаліст

І категорії

спеціаліст

 І І категорії

спеціаліст

тарифний розряд

старший вихователь

вихователь-методист

Керівник гуртка-методист

8

1

2

3

7

-

6

1

38%

5%

10

14%

33%

-

28%

5%

 

Прийом працівників на роботу здійснюється в порядку, визначеному Кодексом Законів про працю України, Законом України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» (із змінами), та відповідно до Постанови КМУ від 17.06.2015 № 413, Статутом дошкільного навчального закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, затвердженими загальними зборами трудового колективу, Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом. На початку навчального року наказом по закладу дошкільної освіти  здійснюється розподіл педагогічних кадрів та обслуговуючого персоналу за віковими групами дітей. Щорічно затверджується штатний розпис з урахуванням кількості груп та їх наповнюваності, режиму роботи, площ приміщень та території дошкільного закладу. На всі посади педагогічних працівників та робочі професії обслуговуючого персоналу дошкільного закладу розроблено посадові та робочі інструкції відповідно до Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом МОН України від 20.12.1993 №455, Листа МОН України від 15.05.95 №1/9-169 «Про впровадження форм посадових інструкцій», листа Міністерства праці та соціальної політики України від 03.10.2005р. №36-508 «Посадові інструкції працівників» та на підставі затвердженого штатного розпису відповідно до випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників 003:2010 (ДКХП), наказу МОН України від 01.06.2013р. №665 «Про затвердження кваліфікаційних характеристик (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів».   Відповідно до вимог чинного законодавства директором ведеться облік трудових книжок працівників. Записи у трудові книжки вносяться при прийомі на роботу, переведенні на іншу посаду, за наслідками атестації педагогів, при зміні назви посади, при звільненні, а також записи про заохочення та нагородження працівників. Ведеться облік особового складу педагогічних працівників.

Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до частини четвертої статті 50 Закону України «Про освіту» від 28.09.2017р., частини першої статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», змін та доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, внесених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473, в період з 20 листопада 2018 року по 01 квітня 2019 року у закладі дошкільної освіти відбувається атестаційний період. Атестація педагогів здійснюється у відповідності з перспективним планом атестації. Педагоги, члени атестаційної комісії, обізнані з нормативно-правовими документами з атестації. У відповідності до затвердженого плану педагоги, що атестувались у 2018-2019 році, презентували колегам, батькам особисті досягнення, портфоліо, систему роботи, досвід, пропонували перегляд відкритих занять та режимних процесів.

Результати атестації педагогічних  працівників ДНЗ № 130  у 2018-2019 навчальному роціпредставлені  у таблиці

проатестовано

вища категорія

вихователь І категорії

Вихователь ІІ категорії

тарифний розряд

вихователь-методист

2

1

-

1

-

1

У 2018-2019 навчальному році педагоги закладу підвищували професійний рівень на курсах при ЗОІППО, районних методичних навчаннях (5 педагогів, що становить 24% від їх загальної кількості) та шляхом самоосвітньої діяльності. Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного. З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів було проведено семінар-практикум «Виховання у дошкільників інтересу до державної мови шляхом ознайомлення з народними і сучасними літературними творами», на якому були розглянуті питання психолого-педагогічних засад виховання у дошкільників інтересу до державної мови шляхом ознайомлення з народними і сучасними літературними творами та реалізації мовленнєвих можливостей дітей закладу дошкільної освіти засобами інноваційних технологій «Лепбук», «Буккросинг», едьютейнмент. Також педагоги поуправлялися у створенні лепбуків. Для подолання мовного бар’єру у використанні  української мови  та спрямування освітнього  процесу на інтенсифікацію мовленнєвого спілкування  педагоги взяли участь у майстер-класі Олени Ольшанської, викладача та поетеси, куратора проекту «Безкоштовні курси української мови» «Сучасні фемінітиви». Також для вихователів було організовано і проведено відкритий перегляд заняття з художньої літератури «Бесіда за творами В.О.Сухомлинського» у групі дітей старшого дошкільного віку «Дзвіночки», під час якого вихователь-методист Черниш І.О. показала ефективні форми роботи з дитячою книгою, прийоми заохочення дітей до участі в обговоренні прочитаного.

          З метою удосконалення професійної діяльності вихователів, популяризації досвіду особистих професійних досягнень педагогів, стимулювання розвитку творчої ініціативи, у березні 2019 проходив тиждень професійної майстерності: «Розмовляємо українською» /перегляд занять з ознайомлення дітей з народними і сучасними літературними творами, розвитку українського мовлення/. На базі закладу дошкільної освіти в групі дітей раннього віку «Гномики» вихователі Білашинська Е.В., Мазурська О.Л. з 28.01.19 по 16.05.19 проводилась навчальна педагогічна практика для майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти студентів І курсу кафедри соціальної педагогіки ЗНУ. Студенти були залучені до різнопланової організаційно-педагогічної та методичної роботи, обумовленої виконанням посадових обов’язків вихователя групи дітей раннього віку закладу дошкільної освіти. Адміністрацією закладу дошкільної освіти створюються умови щодо задоволення професійних інтересів педагогів: так педагоги Перепелиця В.Є., Сапа Ю.С. відвідали авторський семінар – практикум «Формування математичної компетентності дітей дошкільного віку», проведений доктором педагогічних наук, професором кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету Л.І.Зайцевою (вересень 2018), Перепелиця В.Є. взяла участь у практико-орієнтованому семінарі «Реалізація освітніх екологічних проектів в умовах закладу дошкільної освіти як базової складової для сталого розвитку» (квітень 2019); Федорова А.С. ознайомилися з особливостями проведення ранкової зустрічі під час тренінгу «Ранкові зустрічі: об’єднання спільноти» (лютий 2019); Мазурська О.Л. підвищила свій професійний рівень під час тренінгу «Психолого-педагогічний супровід дітей раннього віку з особливими освітніми потребами та дітей групи ризику» (травень 2019); Іскра А.В. стала учасником  V Ювілейної Міжнародної науково-практично конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» (травень 2019); Іскра А.В., Ляпіна О.О., Полікарпова І.В. стали учасниками загальноміської конференції «Досвід впровадження інклюзивної освіти м. Запоріжжя. Формування сімейного світогляду в межах реформування освітньої ситеми»; Полікарпова І.В. мала можливість взяти участь у ІІІ Національному Форумі Асоціації молодих освітян «Змінитися за три дні», в ході якого відвідала воркшопи, проведені лідерами та спікерами АМО (червень 2019).

Стимулювання творчого потенціалу педагогічних працівників і задоволення потреб у професійному зростанні відбувалося шляхом участі педагогів Береди О.М., Мазурської О.Л. у обласному фестивалі «Технологічний парк художньо-педагогічних ідей» з проектними матеріалами «Розпис камінців», «Пуантилізм» та участі у обласному фестивалі-виставці фотомистецтва для закладів дошкільної освіти «Україна – рідний край» педагогів Ляпіної О.О., Полікарпової І.В. Робота Ляпіної О.О. «Дякуємо за Перемогу» в номінації «Суспільне життя» отримала І місце.

 

3.Освітньо-виховна діяльність ЗДО.

В 2018 – 2019 навчальному році діяльність педагогічного колективу дошкільного закладу була спрямована на вирішення завдань:

- продовжити роботу щодо формування основ соціально-комунікативної компетентності дошкільників через використання методики «Лялька як персона» та застосуванням морально-етичних бесід за творами В.О.Сухомлинського як методу духовно-морального виховання;

- виховання у дошкільників інтересу до державної мови шляхом ознайомлення з народними і сучасними літературними творами.

        Впровадження в освітній процес методики «Ляльки як персони» та морально-етичних бесід за творами В.О.Сухомлинського як методу духовно-морального виховання сприяло ефективній реалізації завдань з формування соціально-комунікативної компетенції дошкільників.Уходіроботи над реалізацією вищевказаного   завдання педагогічний  колектив досяг певнихуспіхів, а саме:

- вдосконалено  професійні навички  педагогів  з питання розвитку  соціально-комунікативної компетенції дошкільників;

- триває створення  методичного банку конспектів міні-занять та бесід з лялькою-персоною для дітей дошкільного віку;

- у кожній віковій групі бібліотечні фонди поповнилися творами В.О.Сухомлинського «Квітка Сонця», «Всі люди одна сім’я», «Бути людиною», «Найгарніша мама», «Вогнегривний коник»;

- проведення внутрішньосадкової виставки - конкурсу дитячої творчості за творами В.Сухомлинського сприяло формуванню комунікативної, художньо-продуктивної  компетентностей, стійкої мотивації до читання художньої літератури; розвитку умінь і навичок сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір засобами образотворчого  мистецтва на прикладі літературної спадщини В. Сухомлинського;

- створено збірку оповідань В.Сухомлинського з ілюстраціями дітей-вихованців груп старшого дошкільного віку.

Підсумком роботи педагогічного колективу є створення  методичного банку конспектів занять для дітей дошкільного віку з ознайомлення з народними і сучасними літературними творами; набуття особистого  досвіду  у використанні  літературних творів під час проведення тижня професійної майстерності «Розмовляємо українською»; вдосконалення  професійних навичок  педагогів  з питання розвитку  комунікативно-мовленнєвої активності   дошкільників.   

          Про ефективність роботи з вдосконалення спілкування українською мовою педагогів закладу дошкільної освіти свідчить середній показник володіння українською мовою, який складає 60,5% і відповідає достатньому рівню. З метою виявлення ставлення  батьків дітей закладу дошкільної освіти до переходу освітнього процесу на українську мову у травні 2019 було проведено анкетування, за його результатами 86% батьків позитивно ставляться до вживання двох мов у спілкування з дитиною; 89% батьків ознайомлені зі змістом статті 7 Закону України «Про освіту»; 83% батьків готові в сім’ї підтримувати дитину та почати спілкування українською мовою.

            Проведення  різних форм  методичної роботи: семінару-практикуму «Ознайомлення з методом духовно-морального виховання – морально-етичних бесід за творами В.О.Сухомлинського», «Виховання у дошкільників інтересу до державної мови шляхом ознайомлення з народними і сучасними літературними творами», майстер-класу з української «Сучасні фемінітиви»,  тижня професійної майстерності, колективних переглядів тощо сприяло підвищенню професійної майстерності педагогів.

     Робота методичного кабінету у 2018-2019 н.р. була цілеспрямованою та ефективною. Систематично наповнювався  власний інтернет-сайт закладу дошкільної освіти.

Впродовж року  в методичному кабінеті проведено 12 виставок методичних джерел до педагогічних рад, семінарів-практикумів, тематичних декад; огляд наочно-дидактичної бази за освітньою лінією «Дитина в соціумі», «Дитина у світі культури»; оновлено зміст  взаємодії із Запорізьким обласним художнім музеєм.

Обговорення результатів формування  компетентностей  дошкільників відповідно до комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», програми розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг» та Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) проходило на педагогічних радах. Слід зазначити, в цілому, педагогічний колектив обізнаний із завданнями та змістом  документів, докладає зусиль для якісної реалізації програмових завдань.

          На виконання наказу МОН Українивід 20.04.2015року № 446 «Про затвердженнягранично допустимого навчальногонавантаження на дитину у дошкільнихнавчальних закладах різнихтипів та формивласності» у закладі дошкільної освіти складено «Розподіл  занять на навчальнийрік», що дає змогу регламентувати навчальне навантаження  на дитину та попереджувати  втомлюваність дітей.

          Моніторингрозвиткувихованців у засвоєнні базового та додатковогокомпонентівздійснювавсявихователями, фахівцями, вихователем-методистом та директором у форміконтрольнихзрізів, експрес-аналізів, фронтального, тематичного та оперативного контролів. Про ефективністьроботивихователів з дітьмисвідчатьрезультатимоніторинговихдосліджень. Середнійпоказниксформованостіжиттєвоїкомпетентності та проявівактивності у різних видах діяльності склав 76,3%, щовідповідає високому рівнюсформованостіосновнихкомпетенційдітей.

Середні показники  за 2018-2019 н.р представлені  в таблиці:

 

 

групи

освітні лінії

 

особистість дитини

дитина

в соці-умі

дитина у природному довкіллі

 

дитина  у світі  культури

гра дитини

дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

мовлення дитини

рідне (російське)

українське

риторика

діти раннього віку

71,7%

68,7%

68,6%

80,9%

77,8%

70,5%

62,8%

58.8%

-

діти молодшого дошкільного  віку

63,9%

66,6%

70,9%

68,5%

64,6%

66,8%

62,4%

54.5%

-

діти середнього дошкільного віку

81,5%

82,0%

87,8%

80,0%

85,9%

85,6%

74,5%

65.9%

66%

діти старшого дошкільного віку

93,0%

90,0%

84,0%

88,0%

90,8%

81,9%

76,5%

73,2%

71,5%

показники сформованості  компетенцій

середній показник сформованості компетенцій %

77,5%

76,8%

77,8%

79,3%

79,7%

76,2%

67%

середній рівень сформованості компетенцій

В

В

В

В

В

В

Д

У ході аналізу результатів спостережень за дітьми, визначалася індивідуальна динаміка просування на шляху розвитку дитини. В ході узагальнення результатів обстеження встановлено, що вихованці закладу оволоділи оптимальним об’ємом компетентностей у відповідності до вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова  редакція), програми розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг»та  комплексної освітньої програми «Дитина  в дошкільні  роки».

Система гурткової роботи в закладі дошкільної освіти  передбачає роботу гуртка «Умілі рученята» з розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із художньої праці та гуртка навчання дітей  дошкільного віку англійської мови. Результати досягнень дітей за варіативною складовою свідчать  про високий рівень надання освітніх послуг у  розвитку творчих, комунікативно - мовленнєвих здібностей дошкільників.

Аналіз дидактичної бази закладу дошкільної освіти відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання, затвердженого наказом МОН від 19.12.2017 № 1633 показав, що в цілому закладу дошкільної освіти оснащений ігровим та навчально-дидактичним обладнанням на достатньому рівні 67,1% Найбільшою кількістю різних видів ігрового та навчально-дидактичного обладнання оснащені такі види дитячої діяльності як художня (образотворча, музична, театральна і літературна) -71,6% (у групах дітей дошкільного віку) та 67,1% (у групах дітей раннього віку).  Для повноцінної організації  життєдіяльності дітей з метою вчасного цілісного і всебічного розвитку дітей раннього і дошкільного віку  є потреби в дооблаштуванні групових приміщень необхідною кількістю іграшок, посібників та обладнання з таких основних видів дитячої діяльності, як ігрова, рухова, мовленнєво-пізнавальна (ознайомлення із природним, соціальним і предметним довкіллям, формування звукової культури мовлення і пропедевтика навчання грамоти, елементарних математичних уявлень) та трудова (художня праця, праця в природі та господарсько-побутова).  Також потребує дооснащення ігровим та навчально-дидактичним обладнанням фізкультурна та музична зали, методичний кабінет, фізкультурний майданчик. Педагоги закладу дошкільної, проаналізувавши примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання, працюють над створенням розвивального середовища з урахуванням першочергових потреб, можливостей закладу, доступних джерел фінансування, динамічного оновлення сучасного ігрового асортименту.

В  закладі дошкільної освіти створені умови для проведення  оздоровчих та фізкультурних заходів щодо формування у дітей мотивації здоров'я і навичок здорового способу життя; сформувалась модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об'єднаних єдиною професійною метою, які беруть участь у реалізації медико-педагогічного супроводу дитини.

За результатами тестування фізичної підготовленості старших дошкільників у травні 2019 року отримано  наступні  показники:

Кількість обстежених дітей

З високим рівнем

З середнім рівнем

З низьким рівнем

53

18

35

-

%

34%

66%

-

Середній показник  фізичної підготовленості старших дошкільників у закладі дошкільної освіти склав – 78 %, що відповідає високому  рівню. Отримані  результати свідчать  про ефективність  проведених  оздоровчих та фізкультурних заходів. Підвищився  рівень формування  фізичних навичок у дошкільників. Досягненнірезультати обумовлені проведенням низки фізкультурно-оздоровчих заходів: традиційного фестивалю аеробіки (жовтень 2018р), змагання з першокласниками «Веселі старти» (квітень 2019р.), школи для батьків і дітей «Разом на шляху з здоров'я», Днів та тижнів здоров'я, занять  оздоровчим бігом, стрибками на  асфальті, використання оздоровчої технологій стретчингу та сенсомоторного тренування, степ-аеробіки,  фізичних  комплексів на «Стежині  здоров’я».

 

4.Організація харчування.

Організації харчування дітей у дошкільному закладі виконується у відповідності до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах від 17.04.2006р. № 298\227 зі змінами та доповненнями від 26.02.2013 №202\165. Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 19.12.2018   № 517р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти  та у дошкільних підрозділах закладів середньої освіти м. Запоріжжя у 2019 році»забезпечено з 01.01.2019 організацію харчування дітей у закладі дошкільної освіти № 130 «Казка» відповідно до показників вартості харчування дітей, у період 01.01.2019 - 31.05.2019 та 01.09.2019 - 31.12.2019:  28 грн. 24 коп. – ясла; 42 грн. 42 коп. – дитячий садок;  в оздоровчий період 01.06.2019 - 31.08.2019  - 31 грн. 06 коп. – ясла; 46 грн. 66 коп. – дитячий садок; в оздоровчий період з 01.06.2019-31.08.2019  буде введено ІІ сніданок сік та фрукти. На контролі адміністрації протягом року підлягали питання виконання вимог використання в дитячому харчуванні йодованої солі; дотримання питного режиму, отримання їжі з харчоблоку, організації трьох разового харчування у групах впродовж дня. Адміністрація разом з медичним персоналом забезпечує дієтичне харчування (7 осіб) у відповідності до вимог п.п.3.1-3.5 Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах (наказ МОіН і МОЗ України від 17.04.2006), дієво працює комісія з громадського контролю за 2018 рік складено 3 акта перевірки, як дошкільного закладу так і постачальників.

Відповідальність за організацію харчування дітей у закладі дошкільної освіти за матеріально-технічний стан харчоблоку, додержання вимог санітарного законодавства несуть: директор, старша медична сестра, завгосп, кухарі,  які забезпечують харчування дітей.Документація, яка ведеться у закладі дошкільної освіти з питань організації харчування:

- нормативна база з організації харчування;наказ про організацію харчування;

- журнал щоденного обліку дітей, які харчуються; графік харчування дітей;

- журнал здоров'я працівників харчоблоку; журнал бракеражу сирої продукції;

- журнал бракеражу готової продукції; заявки на продукти харчування;

- сертифікати, ветеринарні посвідчення, супровідні документи, які підтверджують якість продукції; перспективне меню; щоденні меню;

- картотека страв; технологічні  карти;картка-розклад страви (для картотеки страв);

- зошит обліку відходів; книга складського обліку;

- перелік миючих засобів, дозволених МОЗ України; матеріали про приготування дезрозчину;

- матеріали про терміни реалізації та умови зберігання продуктів, що швидко та особливо швидко псуються;

- аналіз виконання норм харчування (щомісячні).

Забезпечення продуктами харчування здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради.Примірне двотижневе-меню на літньо-осінній період 2019 року та рецептурні картки відповідають Картотеці страв затвердженої наказом по ЗДО від 19.04.2019р. № 32р. Кухарі чітко дотримуються технології приготування їжі у відповідності до рецептурних карт затверджених наказами по дошкільному закладу.Режим харчування дітей трьох разовий відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах від 17.04.2006 р. № 298\227 із змінами та доповненнями від 26.02.2013 р. №202\165.Розподіл їжі за калорійністю сніданок – 25%; обід – 35%; підвечірок – 25%; рекомендований ужин – 20%. Виконання натуральних норм - склав 91 % ( у 2017 році склав 81,3%) , у тому числі в групах раннього віку – 93,4%, дошкільного віку- 89%.  Щоденне підрахування білків тваринного походження - ведеться.В дитячому харчуванні використовується виключно йодована сіль.

Матеріально-господарчий стан приміщень харчоблоку поліпшився у 2018 році за  ініціативою директора Ляпіної О.О. та за рахунок бюджету розвитку: встановлено 2 варочних  котла на суму  58 250 тис. грв., що якісно вплинуло на  технологічний процес приготування страв.

Порушень при проходженні профілактичних медичних оглядів працівників не реєструвалося, останній медогляд у травні 2019 року.

5.Організація роботи щодо звернень громадян, робота з батьками.

Належна увага колективу приділяється взаємодії з батьками. У дошкільному закладі наявний графік прийому громадян директором, який затверджено та узгоджено з територіальним відділом освіти Олександрівського району.

Назва класифікації

Види звернень

Кількість

За формою надходження

Звернення, що надішли поштою

1

На особистому прийомі

31

Від інших органів

-

Телефоном

-

За ознаками надходження

Первинне

32

Повторне (оскарження рішення, прийняте попереднім зверненням)

-

Дублетне (від одного і того самого громадянина)

-

Неодноразове (від одного громадянина до вирішення його попереднього питання)

-

За видами

Пропозиція (зауваження)

-

Заява (клопотання)

7

Скарга

1

Запит

24

За типом

Лист

8

Усне

24

Категорії авторів звернення

Батьки

12

Приватні підприємці

-

Громадські організації

-

Тощо (вказати)

20

2 – працівники закладу

18- громадяни, направлені з центру зайнятості

За результатами розгляду

Вирішено позитивно

15

Повернуто авторові, відповідно до ст.5 та ст.7 Закону України «Про звернення громадян»

-

Не підлягає розгляду, відповідно до ст.8 та ст.17 Закону України «Про звернення громадян»

-

У задоволення відмовлено

-

Дано роз’яснення

17

Орієнтовний перелік питань, з якими зверталися

1.    Прохання видати довідку  про  участь батька  у вихованні  дитини

2.    Про чергу на вступ  в ЗДО  у  2018 році

3.    Про  влаштування  дитини  у ЗДО.

4.    Про переведення дитини  в іншу групу закладу.

5.    Про медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти.

6.    Про  пільги за харчування.

7.    Про працевлаштування у  ЗДО

Усім заявникам у термін надано інформаційно-роз’яснювальні відповіді. Не допускалась тяганина та строки розгляду звернення з боку виконавця. Директор Ляпіна О.О. веде «Журнал обліку особистого прийому громадян» та «Журнал реєстрації пропозицій, скарг, заяв (письмові звернення громадян)» відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348). Усі звернення громадян на особистому прийомі та письмові звернення реєструються, особам надається кваліфікована відповідь: позитивне вирішення питання, або роз’яснення.

Під час особистого прийому директора прийнято  87громадян з питань:

- про організацію медичного обслуговування вихованців закладу– 1 особа;

- про працевлаштування – 22 особи ;

- про роз’яснення норм законодавства – 3 особи;

- про прийом майбутніх вихованців – 50 осіб;

- з інших питань – 11осіб.

Батьки залучаються до управління дошкільним закладом через безпосередню участь в роботі колегіальних органів. Впродовж року проводилася цілеспрямована просвітницька робота спрямована на розширення і поглиблення уявлень та знань батьків про сучасні освітні технології, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини. Формування позитивного досвіду взаємодії з батьками забезпечується організацією роботи шкіл для батьків різних вікових категорій: практичним психологом Іскрою А.В. активно впроваджується  програма «Дитячий садок від А до  Я або Літня  школа для батьків», реалізація завдань якої дозволяє підготувати  дітей  та  батьків до безболісного, комфортного вступу до  закладу дошкільної освіти. Заняття вищевказаної школи користуються   попитом серед батьків.  Членів родин вихованців постійно запрошували брати участь у батьківських зборах, психолого-педагогічний всеобуч (індивідуальні бесіди, консультації, тренінгові заняття, анкетування, Дні відкритих дверей), а саме робота клубу «Введення у шкільне життя»,школи для батьків і дітей «Разом на шляху з здоров'я», спонукання до сумісної творчості представлено на тематичних виставках у фойє закладу, батькам запропановано участьу сімейно-творчому проекті «Новорічна іграшка нашої сім`ї».

Одним із завдань колективу  є  створення єдиного освітнього простору дитини на етапі її переходу від дошкільної до початкової ланки освіти, реалізація заходів  міської Програми  наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти на 2017-2020н.рр. На основі укладеної угоди між дошкільним та закладом загальної середньої освіти № 15 проводяться сумісні заходи. Організовано сумісне відвідування навчальних занять з метою забезпечення варіативності форм організації освітнього простору. Така форма роботи допомагає координуванню дій вихователів та вчителів  щодо  підготовки  дітей до школи, виявленню недолі­ків, які заважають здійсненню наступності в роботі ЗДО та ЗЗСО № 15, визначенню способів вдосконалення освітньої роботи. З метою обговорення навчальних програм, сучасних методик, технологій, укладання угод про сумісну діяльність у галузі наступності, розробки сумісних заходів з питань адаптації першокласників до умов шкільного навчання проведено ділову зустріч. Результатом цієї роботи є підвищення професійної компетентності вихователів Кіцілінської Т.М., Перепелиці В.Є., Черниш І.О., які працювали  в умовах наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, рівня оволодіння ними новими освітніми технологіями. На виконання завдань з реалізації психолого-педагогічних функцій наступності в умовах  гуманізації та індивідуалізації освіти практичний психолог  дошкільного навчального закладу Іскра А.В.  впроваджує програму психолого-педагогічної діагностики випускників, результати якої  допомогли вчителям початкової школи врахувати  у своїй роботі той рівень сформованості життєвої компетентності, з яким дитина приходить до школи, спиратися на нього і здійснювати особистісно-орієнтоване навчання, що є однією з головних умов впровадження нового Держстандарту. У  2018 -2019н.р.  подовжено тісну взаємодію психологічної   служби  закладу дошкільної освіти та закладом загальної середньої освіти №15. До  співпраці  залучалась психолог ЗЗСО №15  Бондаренко Т.П.Для формування  уявлення дітей про школу, інтересу  до пізнавальної та інтелектуальної роботи педагогами дошкільного закладу  проведено з вихованцями цикл занять «На порозі шкільного життя». Також успішній адаптації першокласників до шкільного життя сприяли екскурсії вихованців до школи для  ознайомлення  з приміщенням школи, класною кімнатою, спортивною та актовою залами, комп’ютерним класом, бібліотекою тощо; спільні виховні та розважальні заходи: театралізації вистав, проведення сумісних заходів екологічного,  художньо-естетичного спрямування, природоохоронної акції: «Пташина годівничка» тощо.

          У 2018-2019 навчальному році в закладі дошкільної освіти виховувалось 59 дітей старшого дошкільного віку. За результатами обстеження дошкільників-випускників встановлено, що мотиваційна готовність  до шкільного навчання   сформована  у 84% випускників  дошкільного  закладу; загальний рівень шкільної готовності складає 60%, що  відповідає  достатньому  рівню.

 

6.Система роботи дошкільного закладу щодо попередження травматизмута  збереження та зміцнення здоров'я вихованців

Належна увага в ЗДО приділяється організації роботи щодо дотримання Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про дошкільну освіту», заходів ТВО Олександрівського району, з метою створення безпечних умов праці та виховання, попередження дитячого травматизму та збереження здоров’я учасників освітнього процесу. З 01.09.2018 по 19.05.2019 рік, у дошкільному закладі травм з дітьми під час освітнього процесу не має. Травм у побуті з вихованцями не зареєстровано, з працівниками - 2. За цей період травм із смертельним випадком не зареєстровано. Дорожньо-транспортних пригод з учасниками освітнього процесу не зареєстровано. Питання профілактики травматизму розглядалося на батьківських зборах, виробничих нарадах, педагогічних годинах. Розроблено заходи щодо попередження дитячого травмування, травматизму у побуті, під час освітнього процесу.У методичному кабінеті оформлено методичні рекомендації, зібрано та систематизовано матеріал за темами: «Я і вулиця», «Один вдома», «Гігієна», та інші з набором малюнків, дидактичних ігор, методичних посібників. Вихователі у відповідності до річного та місячних планів роботи проводять різноманітні заняття з питань ОБЖД, бесіди, розповіді, ігри, театралізовані вистави, вчасно проводять інструктажі з дітьми (коли йдуть за межі ДНЗ).

У травні 2018 року дошкільний заклад приймав інспектора відділу запобігання НС ЗМУ ГУ ДСНС України в Запорізькій області, який здійснив перевірку щодо відповідності дошкільного закладу до вимог пожежної безпеки у 2018 році, за результатами перевірки складено відповідні заходи та надано клопотання до ТВО Олександрівського району щодо встановлення системної автоматичної пожежної сигналізації, встановлення протипожежних дверей в електрощитовій з межею вогнестійкості ЕІ 30, придбання та встановлення адресних вказівок з освітленням на будівлю дошкільного закладу. У квітні 2019 року  здійснено переваірку  провідним спеціалістом департаменту  освіти і науки ЗМР щодо аналізу станау охорони праці у ДНЗ № 130.За результатами перевірки складено відповідні заходи. В дошкільному закладі постійно проводяться тижні та місячники ОБЖД: «Бережемо себе діти», «Обережно вогонь», «Правила дорожнього руху» та інші, діти малюють за темами ОБЖД і потім оформлюються виставки робіт за темами у фойє ЗДО  та на сайті.

             Результати узагальнених моніторингових досліджень стану здоров’я  вихованців закладу дошкільної освіти за 2018 рік (додаток 1) свідчать про позитивну динаміку щодо зменшення на 519 випадків загальної захворюваності серед вихованців ЗДО порівняно з попереднім роком (690,5 у 2018 році,  1209 у 2017 році). Кількість випадків хвороби на ГРВІ  - 114 зросла  у порівнянні з  минулим роком - 103,  вітряної  віспи є відносно  стабільною 2 випадки у минулому році,  1 випадок  у 2018 році.. Показник захворюваності у днях на одну дитину - 6 днів (по району - 7,5 днів у 2018). Як і в попередньому році діти не хворіли на кір, коклюш, паратит.

Протягом року не хворіли 32 вихованця ( у  2017 році-  32 дитини), індекс здоров’я склав 15 одиниць (районний показник 14,6 одиниць ).Позитивна динаміка  простежується й у зменшені  кількості захворювань на ГЕК з 4 (2017) до 0 (2018).

Кількість  дітей у ЗДО з морфофункціональними відхиленнями залишилася майже без змін:

- захворювання опорно-рухового апарату мають 31 вихованців,  що складає 14,5%;

- захворювання органів зору мають 2 дітей,  що складає 1%.

Чисельність дітей з вадами інтелекту, затримкою психічного розвитку у ЗДО -0 осіб.

              У 2018 році за наслідками поглибленого огляду визначався розподіл вихованців у групах здоров’я: у І групі – 116 дітей (54.4 % , районний показник - 48%), у  ІІ- 96 дітей (45,1%, районний показник - 49%), ІІІ-V групах – 1дитина (0,5 %,  районний показник  - 1.9%); 67% вихованців займались у основній фізкультурній групі, 32% - у підготовчій, 1% - у спеціальній фізкультурній групі. У 2018 році за медичними рекомендаціями лікарів 7 вихованців отримували  дієтичне харчування.

          У 2018 році відбувся черговий етап реформування медичної сфери. За умовами реформи батьки самостійно обирають сімейного лікаря для дитини, підписують декларацію і несуть відповідальність за медичний огляд дітей, своєчасність проведення їм щеплень. Відповідно до наказу Департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради від 25.05.2018 №250  «Про зміни в організації надання медичної допомоги дитячому населенню міста» відбулася реорганізація дошкільно-шкільного відділення районної поліклініки, а відтак за дошкільними закладами з вересня 2018 не закріплюється лікар-педіатр поліклініки для медичного обслуговування. У ЗДО створено приміщення для забезпечення медичного обслуговування.  Медичний кабінет оснащений лікарськими засобами та виробами медичного призначення для надання невідкладної медичної допомоги відповідно до переліку (наказ МОЗУ і МОНУ від 30.08.2005 № 432/496). Дотепер залишається не укомплектованими штатні одиниці дієтсестри у ЗДО.

У випадку відсутності в дошкільному закладі медичного працівника або при раптовому прояву у вихованця ознак захворювання (висока температура, розлади ШКТ, тощо), адміністрація (медична сестра) терміново повідомляють батьків; видають направлення для обстеження дитини до лікаря дитячого відділення поліклініки.У особливо важких випадках (розлади здоров’я, травма) адміністрація викликає швидку допомогу, забезпечує супровід дитини до медичної установи працівником ЗДО (або батьками). 

 

7.Робота зі зміцнення матеріально-господарчої бази дошкільного закладу.

Забезпечення матеріально-господарчої бази здійснюється завдяки частковому бюджетному фінансуванню, добровільних внесків батьків, цільових внесків у благодійний фонд «Освіта» від фізичних та юридичних осіб, фінансовій підтримки депутатів. Завдяки благодійним внескам 20937,67гр. до фонду «Освіта», матеріально-господарча база за минулий рік поповнилася: новими сучасними ігровими посібниками, придбання медичних препаратів для проведення профілактичних заходів; електротоварами тощо. За рахунок коштів  ГБФ «Освіта» здійснювалось придбання  канцтоварів, оплата  рахунків за  послуги інтернету, обслуговування  копіювальної техніки, ремонт пральних  машин, придбання  тканини для  виготовлення  дитяччих костюмів.

Діяльність  директора закладу Ляпіної О.О.  була  спрямована на організацію батьківського загалу для здійснення капітального ремонту 2 спальних приміщень в групах середнього дошкільного віку «Посмішка», «Колобок»;ремонту адаптаційної кімнати  в групі  раннього віку «Гноміки»;ремонту стелі  та заміни стельових світильників у роздягальній кімнаті в групі молодшого дошкільного віку «Капітошка»;ремонту підлоги спортивної зали;проведення реконструкції підсобного приміщення та його переобладнання у кабінет завгоспа;перефарбовання пожежних сходів;проведення поточного ремонту харчоблоку;ремонту та обладнання локації «Книжковий сад»;

 

У 2018-2019 році   Ляпіною О.О. проведено цілеспрямовану взаємодію з депутатами Запорізької міської ради по залученню  коштів з депутатського фонду, подані клопотання до  територіального відділу освіти Олександрівського району щодо виділення бюджетного фінансування на першочергові потреби для виконання ремонтних робіт. В цілому на зміцнення  матеріально-господарської  бази ДНЗ № 130 у 2018-2019 навчальному році освоєно кошти у  сумі 288 028,82грн,  в т.ч.:

 

Цільові кошти з депутатського  фонду

Вид робіт, послуг, придбання

сума

Одиниці виміру

заміна труб в системі опалення

10 000,0

 

Ремонт та замiна вiкон, дверей

68 351,56

Медичний кабінет, пральня, кабінет англійської мови, кабінет психолога, кастеляки, завгоспа, електрощитової кімнати, зимового саду

Витрати за рахунок коштів загального фонду з місцевого бюджету

Поточно-аварійний ремонт системи горячого та холодного водопостачання

28677,26

Центральний коридор, електрощитова, кабінет директора, підвал

Поточний ремонт покрівлі

135000,0

 

Заміна труб в системі опалення

46000,0

 

 Але нагальною проблемою залишається ремонт підлоги павільойонів,  ремонт території (ігрові майданчики, доріжки), встановлення автоматичної пожежної сигналізації, заміна  дитячих стільців, придбання  санітарного одягу.Полікарпова І.В., вихователь-методист закладу дошкільної  освіти, розробила проект, реалізація якого, у разі перемоги, буде відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету м. Запоріжжя и спрямована  на заміну старої  металевої огорожі.

Прийняли  участь у  міському проекті «Ми – це місто», з метою облаштування  футбольного майданчику на території ЗДО.

8.Управлінська діяльність.

Згідно з державними документами, які регламентують діяльність ЗДО впродовж навчального року діяли колегіальні органи: педагогічна рада, збори трудового колективу,  загальні збори (конференція) трудового колективу та батьків.

На засіданнях педагогічної ради розглядалися питання: удосконалення організації освітнього процесу; результативності реалізації Базового компоненту, комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», програми розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг», впровадження сучасних освітніх технологій у контексті концептуальних засад Базового компонента дошкільної освіти; ефективності підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у освітній ий процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; атестації педагогічних працівників; питання взаємодії учасників освітньоговного процесу в проведенні оздоровчої роботи.

На виконання статті 30 Закону України «Про освіту», наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 08.11.2017 № 559р «Про прозорість та інформаційну відкритість діяльності закладів освіти», на сайті ЗДО розміщується і поновлюється інформація щодо публічності та відкритості діяльності закладу. Інформаційне наповнення сайту включає розділи: «Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу» (статут закладу, правила прийому до закладу, структура та органи управління закладом освіти, мережа груп, мова навчання тощо), «Забезпечення умов для функціонування й розвитку закладу» склад педагогічних працівників, освітні програми, матеріально-технічна база закладу); «Результативність моніторингу якості освіти» (результати моніторингу виконання Базового освітнього компоненту дошкільної освіти); «Фінансування» (звіти про надходження та використання коштів). На сайті створено окремі розділи (сторінки, закладки) для відображення прозорості та інформаційної відкритості фінансової діяльності закладу дошкільної освіти, в яких відображено кошторис, фінансові звіти про надходження, інформація про кошти, отримані із різних джерел, не заборонених законодавством, перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога із зазначенням їх вартості тощо.

На зборах трудового колективу заслухані і обговорені питання: фінансово-господарської діяльності, виконання системи заходів щодо охорони і зміцнення здоров'я дітей та виконання санітарно-гігієнічного режиму; дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу; організація харчування.

На підставі вищезазначеного слід визначити, що робота адміністрації та колективу  закладу дошкільної освіти відповідає нормам існуючого законодавства та задовольняє потреби батьків у розвитку, навчанні та вихованні дітей дошкільного віку.

Директор ЗДО № 130 О.О.Ляпіна